حمل-و-نقل-عمومی

میزان برخورداری زنان از سیستم حمل و نقل درون شهری(نمونه موردی:منطقه 6 تهران)

نویسندگان کرامت اله زیاری  نعیمه ترکمن نیا   حمل و نقل درون شهری یکی از عناصر اصلی سیستم شهری است که دسترسی شهروندان را به کاربریها و موقعیتهای مختلف شهر…

بیشتر بخوانید