میزان برخورداری زنان از سیستم حمل و نقل درون شهری(نمونه موردی:منطقه 6 تهران)

نویسندگان کرامت اله زیاری  نعیمه ترکمن نیا   حمل و نقل درون شهری یکی از عناصر اصلی سیستم شهری است که دسترسی شهروندان را به کاربریها و موقعیتهای مختلف شهر…

بیشتر بخوانید

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی به کلیهٔ آثار باقی‌مانده از گذشتگان گفته می‌شود که دارای ارزش فرهنگی باشد. این آثار می‌تواند دربرگیرندهٔ آثار ملموس (مانند بناهای باستانی) یا آثار ناملموس (مانند آداب و رسوم یک منطقه) باشد که امروزه…

بیشتر بخوانید

پاتوق‌های شهری چه تاثیری بر پویایی شهرها دارد؟

ضاهای شهری شهرهای پویا و پررونق بستر مناسبی را برای تقویت روابط اجتماعی فراهم کرده و به حضورپذیری بهتر و بیشتر شهروندان کمک می‌کند، در این بین جانمایی و طراحی…

بیشتر بخوانید