بهارستان پایتخت نخاله های ساختمانی1

بهارستان پایتخت نخاله های ساختمانی نخاله های رها شده در شهر بهارستان اصفهان بیداد میکند و شهرداری بی توجه شهر بهارستان در خواب www.shahre20.com @shahre20  

بیشتر بخوانید