سد معبر با گلدان خالی اوج خلاقیت مسوولان شهری اصفهان

 

اصفهان کوچه های پشت بازار حکیم بهمن ماه ۱۴۰۱