پدیده گدایی در اصفهان مدتی است دوباره رونق گرفته و شهرداری اصفهان به‌عنوان متولی اصلی این موضوع همچنان سردرگم و بدون برنامه و استراتژی مشخص است