زیستن در شهری آباد و دارای حداقل امکانات شهری حق همه شهروندان آن شهر است

سایت شهربیست میکوشد تا با استفاده از کارشناسان حوزه های مختلف شهری و نیز نظارت مستمر شهری بر عملکرد دستگاههای خدمات رسان در بهبود عملکرد و زیست بهتر شهری کمک نماید

شما هم میتوانید با ارسال نظرات خود و نیز ارسال مشکلات شهرد خود در شهرهای اصفهان / شاهین شهر / بهارستان و فولادشهر ما را در انجام رسالت خود یاری نمایید