وضعیت نخاله های ساختمانی خیابان های اصفهان و عدم نظارت مناسب شهرداری اصفهان

اصفهان خیابان جی خیابان تالار میدان هفت تیر