وضعیت نخاله های ساختمانی رها شده در کوچه های اصفهان

اصفهان کوچه های پشت بازار حکیم بهمن ماه ۱۴۰۱