وضعیت نخاله های ناشی از عملکرد عمرانی شهرداری اصفهان

اصفهان خیابان جی خیابان سروستان ساعت ۱۰ صبح دوم بهمن ۱۴۰۱