نخاله های رها شده در کوچه های اصفهان

اصفهان آخر کوچه کلینیک قائدی ۶ بهمن ۱۴۰۱