جمع آوری مکانیزه زباله در شهر زیبای بهارستان اصفهان و وارونه کردن سطل های زباله،  خالی شدن شیرابه های زباله روی سطح آسفالت ها و…

آدرس بهارستان مجتمع کوه نور

نمونه ای از مدیریت جهادی شهرداری بهارستان

www.shahre20.com