وضعیت ایستگاه اتوبوس و باکس خدماتی کنار آن  مایه تاسف

اصفهان خیابان جی  خیابان تالار بین کوچه ۳۳