مبلمان شهری زنگ زده و متروکه در شهر زیبای بهارستان اصفهان و شهرداری خواب آلو

آدرس اصفهان بهارستان میدان شهروند