قطع درخت در خیابان های اصفهان و ابهام در دلیل این عمل

 

اصفهان خیابان جی  خیابان تالار بین ۳۵ و ۳۷