سد معبر پیاده رو ها در خیابانهای اصفهان و عدم نظارت شهرداری اصفهان

یک سوم پیاده روها خیابان های مرکز شهر اصفهان از جمله طالقانی در تسخیر کسبه درآمده و یک سوم آن هم  پارکینگ موتورها شده و عابرین با سختی از آن تردد میکنند
و کماکان شهرداری اصفهان بی تفاوت از کنار این معضل شهری میگذرد