مزاحمت و سد معبر در کوچه ها و پیاده روها و عدم نظارت شهرداری اصفهان

اصفهان خیابان جی خیابان تالار نبش کوچه ۴۵