وضعیت نا ایمن داربست فلزی و اشغال پیاده رو توسط مالک و عدم نظارت مناسب و موثر شهرداری اصفهان

اصفهان خیابان جی نبش خیابان سروستان (دوم بهمن ۱۴۰۱)