زمین فوتبال استاندارد شهر بهارستان نشانه مدیریت جهادی تیم مدیریت شهری / بیش باد
آدرس اصفهان بهارستان بلوار بهشت نرسیده به میدان شهروند

www.shahre20.com

@shahre20