زباله های رها شده در کوچه های اصفهان نتیجه عملکرد شهرداری در تغییر و کم کردن روزهای جمع آوری زباله و سردرگمی شهروندان اصفهانی

کوچه پس کوچه های منطقه مرکزی اصفهان