زباله های رها شده در کوچه های اصفهان نتیجه عملکرد شهرداری

اصفهان کوچه پشت مسجد رحیم خان