عدم برنامه ریزی مناسب جهت ایجاد مکانهایی که شهروندان بتوانند در هر زمانی زباله خود را در آن محفظه ها بارگیری کنند گزینه ای بجز رها سازی اینگونه پیش روی شهروندان قرار نمیدهد

وضعیت جمع آوری زباله ساعت ۹.۳۰ دقیقه صبح خیابان جی  خیابان  تالار