وضعیت نامناسب زباله

عدم جانمایی سطل های زباله برای رفع مشکلات شهروندان مشهود است

اصفهان خیابان جی خیابان سروستان ساعت ۱۰ صبح دوم بهمن ۱۴۰۱