رها کردن مصالح ساختمانی در خیابانهای اصفهان و عدم نظارت شهرداری اصفهان

اصفهان خیابان جی خیابان تالار بین ۴۵ و ۴۳