ایجاد کوچه اختصاصی در اصفهان و بی توجهی شهرداری اصفهان و بستن کوچه با درب و ..

 

اصفهان کوچه پشت کوچه تلفنخانه