هرستنويسي پيش از انتشار (فيپا):
سرشناسه : تركاشوند، اميرحسين، 1343 –
عنوان و نام پديدآور : حجاب شرعي در عصر پيامبر/ اميرحسين تركاشوند.
مشخصات نشر : تهران: اميرحسين تركاشوند، 1389 .
مشخصات ظاهري : ب، 1017 ص.
ISBN: 978‐964‐04‐6665‐0 : شابك
وضعيت فهرستنويسي : فيپا
يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس.
موضوع : حجاب اسلامي
موضوع : حجاب اسلامي — احاديث
موضوع : زنان در اسلام
PB230/17/ت34ح3 1389 : كنگره ردهبندي
ردهبندي ديويي : 636/297
A شماره كتابشناسي ملي : 2219987

A شناسنامه كتاب:
عنوان: حجاب شرعي در عصر پيامبر
پديد آورنده: اميرحسين تركاشوند
(ISBN: 978‐964‐04‐6665‐0) 978-964-04 -6665 -0 :شابك
قطعِ كتاب و تعداد صفحات: وزيري، 1017 صفحه
A اندازه متن: 50.19 × 74.11 سانتيمتر (25 سطر در صفحه)
مشخّصات خط: قلم بيبدر، اندازه 13 ،پاورقي 10) 13:size Badr B: font (
ارديبهشت 1390

برای دانلود و خواندن این مطلب روی لینک زیر کلیک کنید

4_5915787167807833593