تفاوت طراحی و تجربه کاربر


« موقع طراحی ها ابتدا خودمون رو جای کاربر بذاریم تا طراحی بهتری داشته باشیم »