ماشین های تصفیه هوادر شهر Guigang چین، با ایجاد مه تا ارتفاع 60 متر آلودگی هوا را برطرف می کند..