وضعیت نامناسب تابلوهای شهری اصفهان

اصفهان خیابان جی نبش خیابان سروستان