بهارستان پایتخت نخاله های ساختمانی

نخاله های رها شده در شهر بهارستان اصفهان بیداد میکند و شهرداری بی توجه شهر بهارستان در خواب

www.shahre20.com

@shahre20