وضعیت جمع آوری برگ های پاییز  در اصفهان

 

اصفهان خیابان جی کوچه ۲۸